Harmonogram spotkań online

wtorek, 24 października 2023, godz.16:00 – Bożena Gargas – Czy jesteśmy gotowi na „design thinking”
poniedziałek, 30 października 2023, godz. 16:00 – Ewa Gołębiowska – Myślenie projektowe – regionalne studium przypadku
piątek, 3 listopada 2023, godz. 16:00 – Marek Adamczewski – Designer – plastyk czy product manager?
wtorek, 7 listopada 2023, godz. 16:00 – Marek Wysocki – Kultura dostępna dla wszystkich
piątek, 10 listopada 2023, godz. 14.00 – Seminarium

"Trwałość, użyteczność, piękno” i design w Kulturze

Projekt finansowany w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury

Celem zadania jest podniesienie świadomości oraz budowanie atmosfery zaangażowania we włączenie procesu wzorniczego w budowanie oferty Kultury oraz długofalowo integrację środowiska wokół tego ważnego zagadnienia. Ofertę kierujemy do szeroko rozumianego środowiska Kultury – instytucji kultury, do osób zarządzających oraz mających wpływ na budowanie oferty, do młodzieży aplikującej na studia wzornicze i studentów tych kierunków (wzornictwo; design), do projektantów, do entuzjastów wzornictwa i odbiorców kultury.

Design utożsamiany do niedawna z przemysłem i biznesem, powinien być powszechnie wykorzystywany w projektach edukacyjnych i w kreowaniu innowacji społecznych. Sprzymierzeńcem w tym wyzwaniu może być szeroko rozumiana akceptacja do włączenia wzornictwa w budowaniu oferty w działalności jednostek Kultury: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów, bibliotek, galerii sztuki,ośrodków kultury, klubów i świetlic, ośrodków artystycznych, w działalności związanej z dziedzictwem narodowym, kultywowaniem tradycji, zainteresowaniem historią, z dziełami sztuki, zabytkami, z projektowaniem przestrzeni, architekturą, w działalności związanej z produkcją wydawniczą i filmową, organizacją imprez artystyczno-rozrywkowych, z przemysłem usług kultury i usług kreatywnych, aż po uczestnictwo w Kulturze w różnych przekrojach.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

1. Cykl wykładów:

a) Designer – plastyk czy product manager? w trakcie życia jednego pokolenia projektantów zasadniczo zmienił się zakres zadań i działań w zawodzie, który uprawiają. Od plastyka „upiększającego” prawie gotowy produkt przemysłowy po szefa interdyscyplinarnego zespołu. Zawsze jednak celem wszystkich działań jest człowiek, użytkownik…

b) Czy jesteśmy gotowi na „design thinking”’, zarządzanie projektem wzorniczym – kryteria sukcesu „a także o modelowym procesie zarządzania projektem wzorniczym – fazy, koszty, ryzyko i zmiany oraz o obszarach zarządzania projektem – trójkąt ograniczeń w projekcie wzorniczym”

c) Kultura dostępna dla wszystkich – efektywne wdrażanie idei projektowania uniwersalnego, studium przypadku „Obecnie istnieje wiele barier, które w istotny sposób ograniczają lub wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do dóbr kultury. Należy nakreślić plan udostępniania tych dóbr, zawierający takie elementy jak: dostępność architektoniczna obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, dostępność fizyczna eksponatów, dostępność informacyjna obiektów, w tym dostępne strony internetowe, prezentacje multimedialne i wystawy”

d) Myślenie projektowe – regionalne studium przypadku „Design stanowi przeciwwagę dla powszechnej standaryzacji kultury i promuje lokalność. Specyfika lokalna, kultura i historia danego miejsca mogą stanowić źródło inspiracji stymulujące nowe rozwiązania(…). Powiązanie projektu z lokalizacją przynosi złożone korzyści od wymiernych po te niematerialne, np. nawiązanie do tradycji i budowanie tożsamości lokalnej…”

2. WYKŁADOWCY:

a) prof. Marek Adamczewski

Zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką. Blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów, głównie kompleksowych opracowań wzorniczych. Projektuje najczęściej w interdyscyplinarnych zespołach, od 2003 w pracowni projektowej maradDesign. Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych, konsultant merytoryczny i współautor programu Wzornictwo Biznes Zysk. Designer Roku 2006. Wykładowca ASP w Gdańsku, Studiów Podyplomowych Total Design Management (IWP/Szkoła Biznesu PW w Warszawie). Profesor Honorowy PW. Trener i doradca w ramach programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS

b) Bożena Gargas 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe , Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie a także The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) w zakresie rachunkowości i finansów. Ukończyła także kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie w firmach finansowych i produkcyjnych kierując ich rozwojem poprzez innowacyjne rozwiązania, także z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego. Wieloletnia prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

c) Ewa Gołębiowska

Inicjatorka, w latach 2005 -2021 dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym.  Zwolenniczka praktycznego działania i współpracy współtworzyła m.in. Śląską Sieć na Rzecz Wzornictwa, konkurs Sląska Rzecz, przegląd Graduation Projects czy Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Aktywna uczestniczka wielu europejskich sieci współpracy, w tym SEE Platform, DME Award, Human Cities i EIDD Design for All. Tej ostatniej organizacji, działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie idei projektowania dla wszystkich, przewodniczyła w latach 2013-2017. Ekspertka PARP w dziedzinie designu latach 2015 -2020. Od 2022 wice – prezeska Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Członkini Rady ASP w Katowicach.

d) prof. PG Marek Wysocki

Pełnomocnik Rektora ds. dostępności, prof. uczelni – Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego Politechnika Gdańska. Inicjator powołania pierwszego w Polsce Centrum Projektowania Uniwersalnego (2014). Członek Rady Dostępności Przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Właściciel firmy doradczej Access 5E. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami projektowania uniwersalnego, w tym projektowania przestrzeni dostosowanej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Propagator idei inkluzji w przestrzeni publicznej i autor ponad 70 artykułów z tematyki „Projektowania uniwersalnego” oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Twórca Standardów Dostępności, opartych na zasadach projektowania uniwersalnego, które wdrażane są w polskich miastach na podstawie systemu licencji rozwiązania innowacyjnego. Współautor Modelu Dostępnej Szkoły. Autor wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych i osób starszych w środowisku zbudowanym. Jest audytorem dostępności obiektów i przestrzeni publicznych.

3. Seminarium otwarte

Dyskusja nad możliwymi metodami włączenia procesu wzorniczego do budowania oferty w Kulturze.

Wypracowanie koncepcji narzędzia edukacyjnego (w tym bazy wiedzy i repozytorium case studies) z uwzględnieniem zebranych informacji zwrotnych od odbiorców (feedback) po wysłuchaniu wykładów. Seminarium będzie miało charakter otwarty, zakłada się interakcję z odbiorcami. Przygotowanie agendy seminarium poprzedzi przygotowanie pierwszej koncepcji narzędzia edukacyjnego w oparciu o rekomendacje ekspertów wykładowców, udostępnienie projektu online, zebranie feedbacku od odbiorców.

UWAGA:

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Wykłady i seminarium odbędą się w formie on-line. Rozpoczynamy rejestrację, liczba miejsc jest ograniczona. Na każde spotkanie należy zarejestrować się oddzielnie. Zapisy poprzez:

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny. Wśród najbardziej aktywnych uczestników planuje się rozlosować 30 nagród rzeczowych w postaci audiobooka „Jak przestałem kochać design” autorstwa Marcina Wichy.

PATRONAT MEDIALNY:

Skip to content