POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje skierowane do Użytkowników strony internetowej Warsaw New Tech University Fundation (dalej zwaną WNTUF lub Fundacja).

WNTUF w szczególności dba o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania mają na celu zagwarantowanie Państwu poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim określonych w:

 1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
 2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe na stronie internetowej Fundacji mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

 1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych na stronach Fundacji,
 2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania ze stron Fundacji, tj.:
 • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz na stronie Fundacji, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
 • pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę Fundacji na urządzenie Użytkownika odwiedzającego stronę Fundacji (np. komputer, smartfon).

Przy korzystaniu ze strony internetowej Fundacji część danych o Użytkowniku może być zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta WNTUF. Przykładowo są to: formularze, wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak m.in.: LinkedIn, mapy Google Maps, Google Analytics.

WNTUF:

 • nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów;
 • dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę internetową Fundacji wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m.in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu WNTUF stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystając ze strony Fundacji Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsaw New Tech University Fundation z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 2 lok. 501, 00-497 Warszawa.
WNTUF jest Administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Fundacji, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, do których serwisów WNTUF odsyła Użytkowników poprzez linki zamieszczone na stronach Fundacji.
W każdym przypadku możecie Państwo skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Ochrona Danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wntuf.pl
 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z wymogami przepisów prawa),
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią),
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w celu:

 1. przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres e-mail wiadomości o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym informacji dotyczących aktualnych ofert edukacyjnych WNTUF, informacji o konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez WNTUF,
 2. realizacji zgłoszeń/zapisów dokonanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronach Fundacji,
 3. administrowania serwerami i stroną internetową Fundacji,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych (w tym strony Fundacji),
 5. zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,
 6. ułatwienia i dostosowania strony internetowej Fundacji do potrzeb Użytkowników,
 7. celów statystycznych
 8. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 9. zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Fundacji w przeglądarce Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Fundacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych na stronach internetowych Fundacji. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powyższe prawa Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15-21 RODO kontaktując się z Administratorem danych e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wntuf.pl

  
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule informacyjne znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na niniejszej podstronie.

Skip to content